Vedtekter
Korpshåndboken - vedtekter 

Første kapittel i korpshåndboken er vedtektene.


1. Vedtekter for Tanum og Jong Skolekorps


1.1 Organisasjon:

Tanum og Jong Skolekorps, nedenfor kalt korpset, ble stiftet 21. november 1933. Korpset er et skolekorps tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF), gjennom Akershus krets.

1.2 Formål:


Korpsets formål er :

1.  Å vekke og utvikle barnas interesse for musikk.

2.  Å lære barna å spille et instrument alene og i samspill med andre.

3.  Å være et reelt korpstilbud til barn i Tanum og Jong skolekrets.

4.  Å arrangere konserter og delta i arrangementer i regi av skolene, kretsen og NMF. 

5.  Å utvikle et godt kameratskap og et sundt ungdomsmiljø.

1.3 Medlemskap:

1. Medlemmer av korpset er dets aktive musikanter, samt de utøvere som av styret er innvilget permisjon.

2. Medlemmer tas opp etter retningslinjer gitt av styret. Medlemskap kan vare til 31. juli det året medlemmet fyller 19.

3. Permisjon fra korpset over lengre perioder i.f.m utenlandsopphold el.l vil normalt bli innvilget. I slike tilfeller vil kontingent ikke bli belastet. I denne perioden forbeholder korpset seg retten til å disponere korpsets uniform og instrumentet hvis behov.

4. Utmeldelse kan kun skje ved avsluttet semester. Som utmeldelse regnes en skriftlig meddelelse til nestformann, og skal være vedkommende i hende senest 15 juni eller 1 desember.

5. Ved gjentatte forsømmelser, manglende interesse, dårlig oppførsel eller manglende kontingentinnbetaling kan styret utvise medlemmer fra korpset. Foreldre eller foresatte skal i så fall varsles på forhånd.

6. Korpsets medlemmer kan ikke samtidig opprettholde medlemskap i andre skolekorps.

7. Alle interesserte har anledning til å tegne passivt støttemedlemskap i korpset - på de betingelser styret fastsetter, men dog ikke i konflikt med disse vedtekter.

8.Medlem i korpset kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det kalenderåret de fyller 15 år. Medlemmet skal prioritere å oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.

1.4 Medlemmets plikter:

Medlemmer av korpset forplikter seg til :

1.  Å overholde korpsets vedtekter og øvrige bestemmelser, samt NMF's vedtekter, regler og lovlige vedtak.

2.  Å ta godt vare på instrument, uniform og andre eiendeler som korpset stiller til disposisjon.

3.  Å møte presis til alle øvelser og arrangementer. Begrunnet fravær må meldes i god tid til korpsleder eller instruktør.

4.  Å spille det instrument dirigent og/eller instruktør finner dem egnet til å spille, eventuelt å overta et annet instrument hvis hensynet til helheten eller korpssammensetningen gjør dette nødvendig.

5.  Å levere tilbake instrument, uniform og andre utlånte effekter i den stand de ble mottatt, ved utmeldelse av korpset, eller ved overgang til annet instrument eller bytte av uniform.

6.  Å rette seg etter bestemmende personer. Under øvelse og offentlig opptreden er dette formann, korpsleder og dirigent.

7.  For instrumenter som utlånes skal det gis kvittering av medlemmets foreldre eller foresatte. Denne kvitteringen skal inneholde en erklæring om at skader påført ved uaktsomhet, eventuelt tap, blir å erstatte.

1.5 Korpsstyret - sammensetning og oppgaver:


1. Styret skal bestå av :

- formann
- minimum 4 styremedlemmer / utvalgsledere
- to representanter for musikantene

Årsmøtet velger formann for ett år av gangen og styremedlemmer for to år av gangen.
Så vidt mulig bør formann velges blant medlemmer i det sittende styret. Mer enn halvparten av styremedlemmene bør aldri fratre samtidig.

Musikantene oppnevner sine representanter i allmøte for ett skoleår av gangen. Disse skal være kontaktleddet mellom styret og korpsets medlemmer.

Dersom et styremedlem er forhindret fra å møte på et styremøte, utpekes en annen som representant for det utvalget styremedlemmet leder.

2. Styret fordeler selv oppgavene internt mellom styremedlemmene, og oppretter etter behov de utvalg og arbeidsgrupper som er hensiktsmessig for korpsets drift.

3. Skolene oppnevner selv hver sin representant som skal være kontaktleddet mellom skolene og korpset. Skolenes representanter er deltagere i det utvalget som har ansvaret for kontakten mellom korpset og skolene.
Skolenes representanter skal innkalles til utvalgsmøter og årsmøter.

4. Styrets hovedoppgaver er :
- daglig, operativ drift av korpset innen forsvarlige økonomiske rammer.

- ansettelse av dirigenter og instruktører.

- forvaltning av korpsets eiendeler og midler på en forsvarlig måte.

- inngåelse av avtaler vedr. lokaler til øvelser, instruksjon og lagring av utstyr som til enhver tid er egnet og praktisk m.h.t. musikantenes geografiske tilhørighet.

- forberedelse av alle saker som skal behandles på årsmøtet

- gjennomføring av alle årsmøtevedtak

5. Styret møtes når formann eller 2 av medlemmene i styret finner det nødvendig.

6. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

7. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.

8. Alle styrevedtak skal protokollføres.

9. Sekretæren har ansvaret for all korrespondanse og skal sende årsrapport til NMF.

10. Alle inn- og utbetalinger skal gå gjennom kasserer. Dersom kasserer utsettes for lengre fravær, kan formannen disponere korpsets konti for utbetaling av viktige regninger.

11. Styre- og utvalgsmedlemmer plikter å utføre sitt verv frem til årsmøtet selv om eget barn (musikant) slutter i løpet av perioden.

12. Alle tillitsverv innen korpset er ulønnet.

1.6 Kontingent og Depositum:


1. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

2. Styret kan i spesielle tilfeller frita medlemmer for hel eller delvis kontingentbetaling.

3. Kontingenten betales to ganger pr. år og forfaller til betaling for høstsemesteret 15. juni og for vårsemesteret 1. desember.

4. Som garanti for utlån av instrument og uniform skal hver musikant innbetale et depositum ved innmeldelse pålydende 500 kroner. Hvis musikanten har eget instrument betales et depositum pålydende 200 kroner.

5. Ved forsikringsoppgjør p.g.a. skade på instrument eller uniform, belastes egenandelen 50/50 % mellom korpset og musikanten.

1.7 Årsmøtet:


1. Årsmøtet er korpsets øverste myndighet og skal avholdes i februar hvert år.

2. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig, senest 10 dager før årsmøtet avholdes. Sammen med innkallelsen sendes dagsorden, årsberetning, årsregnskap og innkomne forslag.

3. Årsmøtet skal, etter valg av ordstyrer, referent og to personer til å undertegne protokollen, behandle :

1. Årsberetning

2. Revidert årsregnskap for forrige kalenderår

3. Årsbudsjett

4. Kontingentfastsettelse
5. Valg av formann og medlemmer til styret og utvalg. Dersom det foreligger alternative kandidater skal valgene foregå skriftlig.
6. Andre saker som er bestemt angitt i innkallelsen.

Ved vedtektsendringer skal så vel gjeldende vedtekt som endringsforslag gjengis i dokumentene som vedlegges innkallelsen.

Årsmøtet kan ikke treffe beslutning i andre saker enn de som er nevnt i innkallelsen.

4. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 15. januar.

5. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret krever det eller når det kreves av minst 1/3 av de som har stemmerett.

6. Stemmeberettigede og valgbare på årsmøtet er:
- alle korpsmedlemmer som er 15 år eller eldre
- én foreldre/foresatt pr. musikant

Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandlingen av årsberetning og regnskap.

7. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

8. Saker avgjøres med alminnelig flertall såfremt ikke vedtektene bestemmer noe annet.

9. Korpsmedlemmer som er under 15 år, har talerett og forslagsrett. Representanter fra skolene, kretsen og NMF har talerett. Årsmøtet kan forøvrig vedta å gi talerett til hvem det måtte ønske.

1.8 Oppløsning:


1. Oppløsning av korpset kan kun besluttes av årsmøtet. For å vedta beslutning om oppløsning kreves 2/3 flertall.

2. Dersom korpset oppløses skal dets eiendeler oppbevares på Tanum eller Jong skole inntil nytt korps stiftes. Rektor ved denne skolen er ansvarlig for at eiendelene blir tatt godt vare på og ikke kommer på avveie.
Pengemidler skal settes i bank på sperret konto.

3. Akershus krets av NMF skal underrettes om oppløsningen.

4. Ved gjenoppretting av korpset etter oppløsning skal informasjon og tilbud om medlemskap sendes likelydende til begge skolekretser.

1.9 Vedtektsendringer:


1. Endringer av disse vedtekter kan bare besluttes av årsmøtet og krever 2/3 flertall, (dvs. 2/3 av antall stemmer avgitt). Endringer må ikke stride mot NMF's vedtekter.

2. Utmelding av NMF krever vedtak i to påfølgende årsmøter med minst én måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall

Tanum febr. 2010

Samarbeidspartnere

Velkommen

Grasrotandelen

Online